PL EN DE CZ

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Refundacja podatku VAT za gaz ziemny (dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku)

 

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

O refundację VAT można się ubiegać przez do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury rozliczeniowej , która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zaaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

   

  Wnioskodawcą musi być osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego , z którą została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego.

   

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Nie składaj wniosku, jeśli:

 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,

 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę.


 

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać za paliwa gazowe dostarczone do gospodarstwa domowego w roku 2023

 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania.

 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

 • do wniosku należy dołączyć fakturę rozliczeniową, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zaaty

 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:


 

 • do dnia 29 lutego 2024r.- w dowolnym momencie po otrzymaniu i opłaceniu faktury VAT,

 • po dniu 29 lutego 2024r.- w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  str  ok  katalog  test  bip  f  a  chroniona  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
01
grudnia
piątek
Kliknij na wybraną datę