PL EN DE CZ

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności


 

Niepełnosprawni

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U 2020 poz. 1062 ), każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

 

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip :

Strona internetowa pod adresami: http://ops.baborow.pl
Strona internetowa BIP pod adresem: http://www.bip.ops.baborow.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2008
Data publikacji strony internetowej BIP : 28.01.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej : 16.03.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej BIP : 16.03.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
- może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
- brak responsywności,
- niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontaktować się można dzwoniąc na numery telefonów 77 403 69 36, za pośrednictwem e-mail:  lub osobiście.

 
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

www.rpo.gov.pl 

 Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, mieści się w budynku przy ul. Ratuszowa 35 48-120 Baborów.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejścia do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo utrudnienia – schody.

Budynek nie posiada toalety dla klientów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnej.


 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) dostęp do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie jest ograniczony. Interesanci przyjmowani są w korytarzu ośrodka.
Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną 77 403 69 36 lub za pośrednictwem adresu e-mail: 

Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę ochronną.

 

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (63,73KB)


 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  a  f  bip  firm  test  str  ok  s  chroniona
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
20
czerwca
czwartek
Kliknij na wybraną datę