PL EN DE CZ

Dodatek mieszkaniowy

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021r.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie.

Wnioski przyjmowane są przez Panią Sabinę Sumik – numer telefonu 77 47 110 80 wew. 964

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

-najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach; -osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

-osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

-innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

-osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

-domu pomocy społecznej,

-młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

-schronisku dla nieletnich,

-zakładzie poprawczym,

-zakładzie karnym,

-szkole, w tym w szkole wojskowej,

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Kryteria dochodowe:

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 6346,15 zł , co oznacza, że

w gospodarstwie jednoosobowym - 40% tj. 2538,46 zł

w gospodarstwie wieloosobowym - 30% tj. 1903,85 zł

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 31,73 zł.

Kryteria powierzchni użytkowej lokalu:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

- 35m² + 30% = 45,50m² dla 1 os.

- 40m² + 30% = 52,00m² dla 2 os.

- 45m² + 30% = 58,50m² dla 3 os.

- 55m²+ 30% = 71,50m² dla 4 os.

- 65m²+ 30% = 84,50m² dla 5 os.

- 70m² + 30% = 91,00m² dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m² - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub

osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,

-deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika,

-w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu,

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające łączne dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,

-dokument potwierdzający wysokość ponoszonych wydatków w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego,

-w przypadku właścicieli lokalu akt notarialny oraz zawiadomienie o wpisie do ksiąg wieczystych

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W celu zachowania ciągłości dodatku mieszkaniowego wniosek należy złożyć w miesiącu w którym kończy się dotacja.

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  ok  firm  test  str  chroniona  bip  a  s  f
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
21
lipca
niedziela
Kliknij na wybraną datę