PL EN DE CZ

DODATEK ENERGETYCZNY- INFORMACJE

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2020r. do 30.04.2021 r. wynosi odpowiednio:
- dla gospodarstwa jednoosobowego (prowadzonego przez osobę samotną) - 10,94 zł miesięcznie
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:
- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
- Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  ok  a  chroniona  firm  f  s  str  test  bip
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
02
października
poniedziałek
Kliknij na wybraną datę