PL EN DE CZ

Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPANDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA

Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz uchwały Nr IX-107/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 85 poz. 1098)

 1. RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ

Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. Stypendium szkolne
 2. Zasiłek szkolny

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe. Chcąc  otrzymać świadczenie w formie stypendium szkolnego należy zakwalifikować się dochodem. Kryterium uprawniające do otrzymania tej formy pomocy to 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są w dniach od 1.09 do 15.09 

 

 1. FORMY UDZIELANEJ POMOCY

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego poprzez całkowita lub częściową refundację kosztów poniesionych na zakup ww artykułów;
 3. świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w pkt. 1 i 2.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze  edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego należy wystąpić w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego przyznanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych).

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

O pomoc materialną o charakterze socjalnym, czyli tzw. stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą ubiegać się:

 1. uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia;
 2. wychowankowie ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia;
 3. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym następuje na wniosek rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z wnioskiem mogą wystąpić także odpowiednio: dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych.

 

 1. KRYTERIUM DOCHODOWE

Ubiegając się o stypendium bądź zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny dołączając stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów. Za dochód rozumie się sumę miesięcznych przychodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym jest składany wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) pomniejszony o:

 

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł.

 

 1. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ UCZNIA, REFUNDOWANYCH W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

ODTwykaz wydatków.odt (24,95KB)

Wymienione powyżej wydatki muszą być udokumentowane w postaci imiennej faktury, rachunku, biletu za przejazd bądź dowodu wpłaty.

 

 1. Wydatki, które nie będą finansowane w ramach stypendium szkolnego

 

 1. Odzież codzienna lub obuwie umożliwiające uczniowi dotarcie do szkoły:

- kurtka, czapka, rękawice, spodnie, sweter, buty

 

 1. Wydatki związane z ubezpieczeniem ucznia w szkole oraz wpłaty na Radę Rodziców
Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  f  ok  test  a  str  chroniona  katalog  bip  s
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
21
lipca
niedziela
Kliknij na wybraną datę