PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
Znaleziono plików: 19866 - zobacz wyniki.
Znaleziono stron: 212
 • Ogłoszenie o pracę
  ... o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ...
 • Ogólnopolskie badanie osób bezdomnych -Edycja 2024
  ... sp;        ...... sp;     Ośrodek Pomocy ...... społecznej w Baborowie informuje, iż  ...... smem z dnia 11. ...... Ministerswto Rodziny,  Pracy i Polityki społecznej zwróciło się do wszystkich ...... koordynacjęrealizacji w roku 2024 „Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych“ na terenie ...... Przeprowadzenie „Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych“ planowane jest w nocy z 28 na ...... Termina badania ustala się na dzień 29. ...... Jest to działanie umożliwiające poznanie obecnej ...... skali bezdomności w Polsce – tym bardziej, że ...... ostatnich latach nie było ono przeprowadzane ze ...... Uzyskane informacje w wyniku tych badań mogą ...... stać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia ...... bezdomności przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową ...... czy też liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym. ...
 • Dodatek osłonowy 2024
  ... osłonowy w 2024 r. ...... wynosi: 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 343,20 ...... sp;dla gospodarstwa domowego składającego się ...... sp;2 do 3 osób, 486,20 zł dla ...... spodarstwa domowego składającego się z 4 ...... 5 osób, 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co  ...... 6 osób, Przepisy przewidują także podwyższony dodatek ...... słonowy przysługujący osobom, gdy głównym ...... ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ...... kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami ...... 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 429,00 ...... sp;dla gospodarstwa domowego składającego się ...... sp;2 do 3 osób 607,75 zł dla ...... spodarstwa domowego składającego się z 4 ...... 5 osób 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co ...... 6 osób   Wnioski o dodatek osłonowy można składać do dnia 30 kwietnia ...
 • Informacja o ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności
  ... podstawie art. ...... 1, ustawy z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ...... ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu ...... sprawności (Dz. ...... 2768), orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu ...... sprawności wydane na czas określony na ...... stawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych (Dz. ...... 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. ...... 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. ...... o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. ...... 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po ...... 5 sierpnia 2023 r. ...... sp;zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 ...... do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu ...... sprawności, stanie się ostateczne. ...... Ustawa weszła w w życie z dniem 30 grudnia 2023 roku. ...... Decyzje przyznające świadczenie z pomocy społecznej, świadczenia rodzinnne, świadczenia ...... funduszu alimentacyjnego, itd. ...... uzależnione od niepełnosprawności podlegają zmianie z urzędu. ...
 • Nabór na stanowisko- Główny Księgowy
  ... s. ...... s ...... s ...... s ...... srodku-pomocy-spolecznej-w-baborowie. ...
 • Posiłek w szkole i w domu
  ...     Program wieloletni „POsIŁEK W sZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023” ......   Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest programem ...... spierania finansowego gmin w zakresie ...... zadań własnych o charakterze obowiązkowym. ......  Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci ...... młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej ...... sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem ...... z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk ...... skich oraz osób dorosłych, w szczególności ...... sób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub ...... sób niepełnosprawnych. ...... Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie gospodarujących i osób ...... rodzinie oraz dzieci i młodzieży jest kryterium dochodowe. ...... Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku: - osoby w rodzinie – 600 ...... na każdego członka rodziny, - osoby samotnej – 776 zł(200% – 1552 zł). ......  Ze środków przekazanych gminom z Programu ...... się wsparcia w szczególności: 1) dzieciom do czasu ...... nauki w szkole podstawowej, 2) uczniom do czasu ukończenia ...... szkoły ponadgimnazjalnej, 3) osobom i ...... znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. ...... 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ...... o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub ...... sprawnym   ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023
  ... sp;           ...... sp;             ...... sp;             ...... AsYsTENT OsOBIsTY OsOBY NIEPEŁNOsPRAWNEJ – edycja 2023 DOFINANsOWANIE 100% ...... 261 450,00 zł ! ......    Gmina Baborów kolejny raz przystąpiła w tym ...... do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023. ...... Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu solidarnościowego ...... realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej w wysokości 261 450,00 zł. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 261 450,00 zł. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ...... stępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych ...... oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są: ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ...... stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...... osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ...... osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym ...... stopniu niepełnosprawności albo o ...... stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych. ...... sp;   W ramach Programu planuje się ...... usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż ...... 000 osób. ...... sp;   Dodatkowym założeniem jest, ...... minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. ...... 1)    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2)  ...... sp;  dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem ...... niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o ...... sprawności: konieczności stałej lub ...... opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) ...... - w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną ...... się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn ...... sprawności) i trudnościami związanymi z ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 ......   W razie pytań informacji udzieli Ewa ...... szowska - Zastępca Kierownika OPs w Baborowie ......   szczegółowe informacje dotyczące programu do ...... na stronie: https://www. ...... systent-osobisty-osoby. ......   ...
 • Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.
  ... szczególne rozwiązania służące ochronie ...... w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest ...... elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek   W przedmiotowej ...... uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z ...... za dostawy energii w roku 2023. ...... Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których ...... szono limit preferencyjnego zużycia energii ...... do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii ...... odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii ...... limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 ...... w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże ......   Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w ...... sokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh ...... cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w ...... sprzedawców alternatywnych) według ceny ...... obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą ......   Ponadto wprowadzono mechanizm ...... zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu z roku 2022. ......   Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. ...... przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ...... w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do ...... elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. ...... stosuje upust. ......   Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty ...... sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej ...... odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ......     Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza ...... Dużej Rodziny   Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest ...... uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii ...... wynoszącego maksymalnie 3 MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu ...... gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub ...... siębiorstwu energetycznemu zajmującemu się ...... strybucją energii elektrycznej (podmioty ...... oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków ...... składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest ......   Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, ...... odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy ......   Takie oświadczenie może złożyć tylko ...... siadacz Karty Dużej Rodziny, który jest ...... w celu jej zużycia na potrzeby: a) gospodarstw domowych, b) pomieszczeń ...... spodarczych związanych z prowadzeniem ...... spodarstw domowych, o ile nie jest w nich ...... działalność gospodarcza, c) lokali o charakterze ...... mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, ...... d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i ...... zagranicznych przedstawicielstw, e) domów letniskowych, domów ...... w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w ...... wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych, f) ...... w budynkach mieszkalnych, g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, ...... i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, i) garaży, w ...... nie jest wykonywana działalność gospodarcza. ......     Termin złożenia oświadczenia ...... przyznania limitu 3 MWh   W przypadku odbiorcy uprawnionego ...... siadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, ...... w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. ...... Ustawa z dnia 7 października 2022 r. ...... o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii ...... w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. ...... 2127) weszła w życie w dniu 18 października 2022 r. ......   Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie, ...... limit zużycia energii elektrycznej, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 ...... rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ......   Rodzic, który nabył uprawnienia do ...... Jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 ...... rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. ......   Oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub ......     Więcej informacji na temat Karty Dużej ...... znajduję się na stronie internetowej: https://www. ......     ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
  ... ster Rodziny i Polityki społecznej ogłasza ...... wniosków na realizację Programu pn. ...... „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023. ...... Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ...... ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności ...... funkcjonowaniu w życiu społecznym. ...... Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra ...... i Polityki społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. ...... Główny cel Programu Wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... sprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia ...... czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. ...... Kto składa wnioski do Programu: Wnioski składają ...... i powiaty, które mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystencji ...... sobistej asystentaw w wysokości do 100% ...... sztów. ...... Kto jest adresatem Programu: dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ...... stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...... osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ...... osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym ...... stopniu niepełnosprawności albo o ...... stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi ......     Więcej informacji: https://www. ...... s ...... s ...... s ...... sobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023 ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022
  ...   AsYsTENT OsOBIsTY OsOBY NIEPEŁNOsPRAWNEJ – edycja 2022 DOFINANsOWANIE 100% ...... zł Po raz pierwszy Gmina Baborów przystąpiła w tym roku do realizacji Programu " ...... systent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - ...... Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu solidarnościowego ...... realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej w wysokości 478. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 478. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... sprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia ...... uczestników Programu: • dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ...... stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...... osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; ...... • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o ...... stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych (Dz. ...... W razie pytań informacji udzieli Ewa Pruszowska - Zastępca Kierownika OPs w Baborowie ...... 77/4036936 lub 77/4711082 szczegółowe informacje dotyczące programu do ...... na stronie: https://www. ...... systent-osobisty-osoby. ......         ...
 • Dodatek osłonowy
  ... osłonowy   Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, ...... i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. ...... Wnioski o dodatek osłonowy można składać do dnia 30 kwietnia 2024r. ......   Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym ...... sobowym, w którym wysokość przeciętnego ...... sięcznego dochodu w rozumieniu art. ...... 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ...... rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie ...... wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w ...... 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ...... rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę; 2) osobie, o ...... 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w ...... 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ...... o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, ...... wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony ...... miesięczny dochód w rozumieniu art. ...... 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ...... o świadczeniach rodzinnych na osobę. ...... W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla ...... spodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła ...... niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek ...... pierwszy. ...... Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. ...... Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024r. ...... Dodatek osłonowy w 2024 r. ...... wynosi : 1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego ;  ...... sp;343,2 zł dla gospodarstwa domowego ...... składającego się z 2 do 3 osób ;  ...... 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób ;  ...... sp;657,8 zł dla gospodarstwa domowego ...... składającego się z co najmniej 6 osób. ...... W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo ...... stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, ...... kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami ...... sp;wpisane do centralnej ewidencji emisyjności ...... sp;świadczenie jest podwyższone. ...... Podwyższony dodatek osłonowy: 286 zł dla gospodarstwa ...... jednoosobowego ;  429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się ...... 2 do 3 osób ;  607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się ...... 4 do 5 osób ;  822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się ...... co najmniej 6 osób. ...... Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których wyżej mowa  za okres od ...... 1 stycznia 2024 r. ...... i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 ...... Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. ...... pozostawia się bez rozpoznania. ...
 • Dodatek osłonowy
  ... dochodowe Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą ...... spodarujących, w przeliczeniu na osobę nie ...... 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2100 zł w gospodarstwie ...... sobowym,  możesz starać się dodatek ...... słonowy. ...... W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać ...... ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. ...... Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po ...... dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. ...... Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. ...... Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. ...... W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku ...... słonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie ...... szym niż do 2 grudnia 2022 r. ...... Wysokość dodatku osłonowego gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/ ...... zł rocznie; gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/ 750 zł rocznie; ...... spodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie ...... zł/ 1062,50 zł rocznie; gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie ...... WAŻNA INFORMACJA Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, ...... gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym ...... stało wpisane najpóźniej w dniu złożenia ...... sku  do centralnej ewidencji emisyjności ...... 27a ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ...... o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o ...... ewidencji emisyjności budynków (Dz. ...... szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ciepła do ...... Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru ...... serwis zewnętrzny) Kto wchodzi w skład ...... spodarstwa domowego? ...... Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i ...... spodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), ...... albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w ...... związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe ...... sobowe). ...... Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego. ...... Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres ...... WAŻNE W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu ...... sku rozstrzygnięcia pozytywnego  nie ...... Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. ...... sp;   Termin składania wniosków ...... ski o wypłatę dodatku osłonowego można składać ...... Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. ...... Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego ...... ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do ...... podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego  będzie rok 2020. ...... sp; Dla wniosków złożonych w terminie od 1 ...... sierpnia 2022 r. ...... podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021. ...... Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów ...... Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym ...... kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych ...... składek na ubezpieczenie zdrowotne. ...... Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich ...... Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku ...... opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. ...... 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...... o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi ...... część wniosku) Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód ...... skiwały): Oświadczenie o wielkości ...... spodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach ...... w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część ...... sku) Ważne! ...... W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez ośrodek ...... lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie ośrodka Ośrodek Pomocy społecznej w ...... będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub ...... Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy ...... we wniosku o dodatek osłonowy. ...
 • Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz 2024 roku
  ... VAT za gaz ziemny (dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku oraz 2024 roku) ......   Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać ...... podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. ...... oraz w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. ...... sp;Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie ...... spodarującej, której miesięczny dochód nie ...... kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta ...... sokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. ...... O refundację VAT można się ubiegać przez do dnia 30 września  ...... od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. ......  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury ...... , która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy ...... spodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty. ...... Komu przysługuje refundacja podatku VAT: ...... spodarstwu domowemu, które jako główne źródło ...... wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, źródło ...... zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności ...... CEEB przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa ...... sobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 ...... na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. ......   Wnioskodawcą musi być osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego , ...... którą została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego. ......   Nie składaj wniosku, jeśli: tworzysz jednoosobowe ...... spodarstwo domowe, a twój przeciętny ...... sięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł, ...... wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny ...... sięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na ...... sobę. ......   Jak otrzymać dodatek do gazu? ...... o refundację VAT można się ubiegać za paliwa gazowe dostarczone do ...... spodarstwa domowego w roku 2023 lub do dnia 30 ...... wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. ...... Inny wniosek obowiązuje za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. ...... a inny za paliwa dostarczone w roku 2024. ...... decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty ...... zamieszczony we wniosku do wniosku należy dołączyć fakturę rozliczeniową, ...... dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy ...... spodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty ...... wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie ...... VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku   TERMIN ZŁOŻENIA WNIOsKU ......   Wnioski o refundację podatku VAT można składać: ......   do dnia 30 września 2024r. ...... opłaceniu faktury VAT, po dniu 30 września 2024r. ...... 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku ...
 • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022
  ... się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby ...... sprawnej" - edycja 2022. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... sprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia ...... uczestników Programu: dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ...... stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...... osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; ...... osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o ...... stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych (Dz. ...... informacji udzieli pracownik Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie pod nr tel. ...... 774036936 Do pobrania: Program-Asys ...... s ...... s ...... soby-niepelnosprawnej---edycja-2022-1633962912 ...... Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022-1633962912. ...
 • Dobry Start "300+"
  ... Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie informuje, że w dniu 24. ...... w siedzibie OPs pracownik ZUs będzie udzielał pomocy w wypełnieniu ...... sków na świadczenie Dobry start 300 dla ucznia. ...... Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z darmowej porady. ...... WAŻNE Osoba składająca wniosek musi posiadać konto bankowe. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  ok  firm  str  f  test  katalog  s  bip  a
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
20
czerwca
czwartek
Kliknij na wybraną datę