PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 18991 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 188

 • Informacja
  ... się, że dnia 25 listopada 2022r. ......  Ośrodek  Pomocy  społecznej  w  Baborowie  ...... sp;nieczynny. ...
 • Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.
  ... szczególne rozwiązania służące ochronie ...... w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest ...... elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek   W przedmiotowej ...... uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z ...... za dostawy energii w roku 2023. ...... Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których ...... szono limit preferencyjnego zużycia energii ...... do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii ...... odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii ...... limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 ...... w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże ......   Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w ...... sokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh ...... cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w ...... sprzedawców alternatywnych) według ceny ...... obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą ......   Ponadto wprowadzono mechanizm ...... zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu z roku 2022. ......   Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. ...... przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ...... w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do ...... elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. ...... stosuje upust. ......   Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty ...... sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej ...... odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ......     Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza ...... Dużej Rodziny   Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest ...... uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii ...... wynoszącego maksymalnie 3 MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu ...... gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub ...... siębiorstwu energetycznemu zajmującemu się ...... strybucją energii elektrycznej (podmioty ...... oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków ...... składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest ......   Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, ...... odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy ......   Takie oświadczenie może złożyć tylko ...... siadacz Karty Dużej Rodziny, który jest ...... w celu jej zużycia na potrzeby: a) gospodarstw domowych, b) pomieszczeń ...... spodarczych związanych z prowadzeniem ...... spodarstw domowych, o ile nie jest w nich ...... działalność gospodarcza, c) lokali o charakterze ...... mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, ...... d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i ...... zagranicznych przedstawicielstw, e) domów letniskowych, domów ...... w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w ...... wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych, f) ...... w budynkach mieszkalnych, g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, ...... i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, i) garaży, w ...... nie jest wykonywana działalność gospodarcza. ......     Termin złożenia oświadczenia ...... przyznania limitu 3 MWh   W przypadku odbiorcy uprawnionego ...... siadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, ...... w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. ...... Ustawa z dnia 7 października 2022 r. ...... o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii ...... w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. ...... 2127) weszła w życie w dniu 18 października 2022 r. ......   Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie, ...... limit zużycia energii elektrycznej, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 ...... rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ......   Rodzic, który nabył uprawnienia do ...... Jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 ...... rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. ......   Oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub ......     Więcej informacji na temat Karty Dużej ...... znajduję się na stronie internetowej: https://www. ......     ...
 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
  ... ster Rodziny i Polityki społecznej ogłasza ...... wniosków na realizację Programu pn. ...... Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu ...... sprawności albo orzeczeniem traktowanym na ...... z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania ...... czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. ...... Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra ...... i Polityki społecznej pod nazwą "Opieka wytchnieniowa" - ...... Główny cel Programu Wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami posiadającymi: orzeczenie o ...... stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane ...... równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. ...... ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych), poprzez możliwość ...... skania doraźnej, czasowej pomocy w formie ...... sługi opieki wytchnieniowej. ...... Kto składa wnioski do Programu Wnioski składają gminy ...... powiaty, które mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki ...... w wysokości do 100% kosztów. ...... Kto jest adresatem Programu Członkowie rodzin lub ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami posiadającymi orzeczenie: ...... o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane ...... równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. ...... Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka ...... lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i ...... sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą ...... sprawną. ......   Więcej informacji: https://www. ...... ski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023 ...... sp; ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
  ... ster Rodziny i Polityki społecznej ogłasza ...... wniosków na realizację Programu pn. ...... „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023. ...... Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ...... ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności ...... funkcjonowaniu w życiu społecznym. ...... Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra ...... i Polityki społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. ...... Główny cel Programu Wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... sprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia ...... czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. ...... Kto składa wnioski do Programu: Wnioski składają ...... i powiaty, które mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystencji ...... sobistej asystentaw w wysokości do 100% ...... sztów. ...... Kto jest adresatem Programu: dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ...... stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...... osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ...... osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym ...... stopniu niepełnosprawności albo o ...... stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi ......     Więcej informacji: https://www. ...... s ...... s ...... s ...... sobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023 ...
 • Apel
  ... DO MIEsZKAŃCÓW GMINY BABORÓW W sPRAWIE ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY ...... sp; OKREs JEsIENNO- ZIMOWY TO ...... sZY CZAs DLA OsÓB BEZDOMNYCH A TAKŻE LUDZI ...... sTARsZYCH, sAMOTNYCH I NIEPEŁNOsPRAWNYCH, ...... NA WYCHŁODZENIE, BĄDŹ BRAK CIEPŁEJ ODZIEŻY sĄ NARAŻONE NA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA. ...... W ZWIĄZKU Z POWYŻsZYM OŚRODEK POMOCY sPOŁECZNEJ W BABOROWIE APELUJE O POMOC W ...... NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELANIE POMOCY ...... sĄsIEDZKIEJ WYMIENIONYM OsOBOM, ...... PRACOWNIKOM sŁUŻB sPOŁECZNYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZYPADKÓW ...... NIEZARADNOŚCI, OsÓB OCZEKUJĄCYCH WsPARCIA. ......   JEDNOCZEŚCIE INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK ...... sPOŁECZNEJ W BABOROWIE UDZIELA WsPRACIA W FORMIE: - sKIEROWANIA OsÓB ...... DO sCHRONIsKA, UDZIELENIA POMOCY W FORMIE POsIŁKU, ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 31 października 2022r. ...... sp;Ośrodek Pomocy społecznej  ...... sp;Baborowie będzie nieczynny. ......     Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego do pobrania w ...... Wypełnione i podpisane prosimy wrzucać do skrzynki. ...
 • INFORMACJA
  ... się, że dnia 2 maja 2022r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie  ...
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2022
  ... Gmina Baborów otrzymała dofinansowanie - 100% w kwocie 76. ...... - edycja 2022 Gmina Baborów - przystąpiła do realizacji Programu „Opieka ...... – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, ...... finansowany jest ze środków solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób ...... sprawnych. ...... Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom ...... sprawującym taką opiekę w formie świadczenia ...... sługi opieki wytchnieniowej. ...... Realizacja Programu: - osoby zakwalifikowane do Programu z terenu ...... Baborów korzystają ze wsparcia w formie: pobytu dziennego, w miejscu ...... szkania osoby niepełnosprawnej. ...... Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1. ...... dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. ...... osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. ...... Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków ...... się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie ...... związku z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. ...... Przyznana usługa jest nieodpłatna. ...... Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, ...... tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z ...... o pomocy społecznej (Dz. ...... usługi finansowane w ramach Funduszu solidarnościowego lub z innych źródeł w ...... realizacji usługi opieki wytchnieniowej. ...... Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej ...... szone są o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy ...... społecznej w Baborowie w celu wypełnienia ...... dokumentów, stanowiących załącznik do Programu. ...... Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć: 1. ...... orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego; Jednostką ...... Program jest Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie. ...... Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu solidarnościowego ...... realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej w wysokości 76. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 76. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2022 ...... Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom ...... sprawującym taką opiekę w formie świadczenia ...... sługi opieki wytchnieniowej. ...... wątpliwości informacji udzieli Pani Ewa Pruszowska -Zastępca Kierownika OPs pod nr tel. ...... Więcej informacji na stronie: https://www. ...... szukaj? ...... scope=rodzina. ......     ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022
  ...   AsYsTENT OsOBIsTY OsOBY NIEPEŁNOsPRAWNEJ – edycja 2022 DOFINANsOWANIE 100% ...... zł Po raz pierwszy Gmina Baborów przystąpiła w tym roku do realizacji Programu " ...... systent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - ...... Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu solidarnościowego ...... realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej w wysokości 478. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 478. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... sprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia ...... uczestników Programu: • dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ...... stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...... osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; ...... • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o ...... stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych (Dz. ...... W razie pytań informacji udzieli Ewa Pruszowska - Zastępca Kierownika OPs w Baborowie ...... 77/4036936 lub 77/4711082 szczegółowe informacje dotyczące programu do ...... na stronie: https://www. ...... systent-osobisty-osoby. ......         ...
 • Gminny dodatek osłonowy- gospodarowanie odpadami komunalnymi
  ... PROGRAM OsŁONOWY W ZAKREsIE ZMNIEJsZENIA WYDATKÓW MIEsZKAŃCÓW GMINY BABORÓW Z ...... OPŁAT ZA GOsPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA LATA ......   Z dniem 1 lutego 2022r. ...... w Gminie Baborów rusza Gminny Program Osłonowy dla osób, które zamieszkują samotnie ...... prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe z osobą o statusie emeryta/rencisty, ponoszących ...... z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ......   1. ...... Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za ...... spodarowanie odpadami komunalnymi uprawnione ...... są osoby, które łącznie spełniają następujące ...... - zamieszkują samotnie lub prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe z osobą o statusie ...... rencisty; - ukończyły 75 rok życia, bez względu ...... dochód; - nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających ...... szenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych; ...... - zbierają odpady w sposób selektywny; - posiadają tytuł prawny do ...... szkałego lokalu (właściciel, najemca); - ...... posiadaj zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami; - w okresie ...... statniego roku nie ustalono dla nich ...... szonej opłaty za niewłaściwą segregację ......   2. ...... Pomoc finansowa osobom uprawnionym, spełniające kryteria określone w pkt. ...... w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 4zł. ......   3. ...... Świadczenie pieniężne w wysokości 4zł. ...... przyznaje się począwszy od miesiąca złożenia wniosku na okres sześciu ...... sięcy, nie dłużej jednak niż na okres ...... Świadczenie pieniężne przyznawane jest na pisemny wniosek osoby uprawnionej, lub opiekuna ...... złożony w Ośrodku Pomocy społecznej w Baborowie (druk do pobrania w ...... sji papierowej w OPs lub na stronie). ...... Do wniosku należy dołączyć: - dokument ...... tytuł prawny do lokalu mieszkalnego; - inne dokumenty niezbędne do ...... stalenia prawa do świadczenia pieniężnego. ...... informacji pod nr tel: 77 4036936 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy społecznej w ......   ...
 • Dodatek osłonowy
  ... dochodowe Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą ...... spodarujących, w przeliczeniu na osobę nie ...... 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2100 zł w gospodarstwie ...... sobowym,  możesz starać się dodatek ...... słonowy. ...... W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać ...... ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. ...... Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po ...... dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. ...... Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. ...... Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. ...... W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku ...... słonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie ...... szym niż do 2 grudnia 2022 r. ...... Wysokość dodatku osłonowego gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/ ...... zł rocznie; gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/ 750 zł rocznie; ...... spodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie ...... zł/ 1062,50 zł rocznie; gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie ...... WAŻNA INFORMACJA Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, ...... gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym ...... stało wpisane najpóźniej w dniu złożenia ...... sku  do centralnej ewidencji emisyjności ...... 27a ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ...... o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o ...... ewidencji emisyjności budynków (Dz. ...... szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ciepła do ...... Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru ...... serwis zewnętrzny) Kto wchodzi w skład ...... spodarstwa domowego? ...... Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i ...... spodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), ...... albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w ...... związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe ...... sobowe). ...... Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego. ...... Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres ...... WAŻNE W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu ...... sku rozstrzygnięcia pozytywnego  nie ...... Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. ...... sp;   Termin składania wniosków ...... ski o wypłatę dodatku osłonowego można składać ...... Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. ...... Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego ...... ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do ...... podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego  będzie rok 2020. ...... sp; Dla wniosków złożonych w terminie od 1 ...... sierpnia 2022 r. ...... podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021. ...... Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów ...... Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym ...... kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych ...... składek na ubezpieczenie zdrowotne. ...... Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich ...... Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku ...... opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. ...... 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...... o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi ...... część wniosku) Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód ...... skiwały): Oświadczenie o wielkości ...... spodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach ...... w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część ...... sku) Ważne! ...... W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez ośrodek ...... lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie ośrodka Ośrodek Pomocy społecznej w ...... będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub ...... Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy ...... we wniosku o dodatek osłonowy. ...
 • Dodatek oslonowy
  ... że od 10 stycznia 2022 r. ...... będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. ...... Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy ...... który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. ...... Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu ...... którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają ...... sp;zł* w gospodarstwie jednoosobowym ...... sp;1500 zł* na osobę w  ...... spodarstwie wieloosobowym. ...... *dochód w rozumieniu art. ...... 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ...... o świadczeniach rodzinnych (Dz. ...... sp;U. ...... Z 2020 poz. ...... Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego: ...... sobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400  ...... 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100  ...... gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy ...... że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, ...... spodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850  ...... lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500  ...... miesięcznie na osobę, gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma ...... sp;zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, ...... sp;dochód nie przekroczy 1500  ...... miesięcznie na osobę. ...... *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – ...... sza kwota dodatku przysługuje w przypadku ...... sp;głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa ...... jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, ...... kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami ...... wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa ...... sp;art. ...... 27a ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ...... o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ...... emisyjności budynków (Dz. ...... sp;U. ...... z 2021 r. ...... 554, 1162 i 1243). ...... W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. ...... zasada złotówka za złotówkę. ...... Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet ...... sp;przekroczeniu kryterium dochodowego, a  ...... dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. ...... W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie ...... sługuje. ...... Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić ...... sp;skład tylko jednego gospodarstwa ...... W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa ...... wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest ...... skodawcy, który złożył taki wniosek jako ...... szy. ...... Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? ...... Wnioski będzie można składać: > tradycyjnie (papierowo) – ...... sp;10 stycznia 2022 r. ...... do 31 października 2022 r. ...... w siedzibie Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie przy ul. ...... sp;Ratuszowa 35 Pamiętaj: o  ...... i uważnym wypełnieniu druku wniosku. ...... Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany ...... sp;wniosku adres poczty elektronicznej będzie ...... słana informacja o przyznaniu dodatku ...... słonowego. ...... Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu ...... sp;r. ...... będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. ...... sp;do 31 marca i do 2  ...... Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać ...... się wsparcie. ...... Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. ...... W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2  ...... 2022 r. ...... Wnioski złożone po 31 października 2022r. ...... pozostaną bez rozpatrzenia. ...... Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku ...... słonowym  (Dz. ...... 1)   ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 24 grudnia 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Kampania przeciwko przemocy
 • Apel
  ... DO MIEsZKAŃCÓW GMINY BABORÓW W sPRAWIE ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY ...... sp; OKREs JEsIENNO- ZIMOWY TO ...... sZY CZAs DLA OsÓB BEZDOMNYCH A TAKŻE LUDZI ...... sTARsZYCH, sAMOTNYCH I NIEPEŁNOsPRAWNYCH, ...... NA WYCHŁODZENIE, BĄDŹ BRAK CIEPŁEJ ODZIEŻY sĄ NARAŻONE NA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA. ...... W ZWIĄZKU Z POWYŻsZYM OŚRODEK POMOCY sPOŁECZNEJ W BABOROWIE APELUJE O POMOC W ...... NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELANIE POMOCY ...... sĄsIEDZKIEJ WYMIENIONYM OsOBOM, ...... PRACOWNIKOM sŁUŻB sPOŁECZNYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZYPADKÓW ...... NIEZARADNOŚCI, OsÓB OCZEKUJĄCYCH WsPARCIA. ......   JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK ...... sPOŁECZNEJ W BABOROWIE UDZIELA WsPARACIA W FORMIE: - sKIEROWANIA OsÓB ...... DO sCHRONIsKA, UDZIELENIA POMOCY W FORMIE POsIŁKU, - PRZYZNANIA DOFINANsOWANIA NA ZAKUP ...... LUB ODZIEŻY ZIMOWEJ DLA OsÓB POZOsTAJĄCYCH W TRUDNEJ sYTUACJI ŻYCIOWEJ I ...... OsÓB sTARsZYCH, sAMOTNYCH, sCHOROWANYCH. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  bip  chroniona  ok  katalog  a  firm  str  f  test
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
09
grudnia
piątek
Kliknij na wybraną datę