PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6511 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 164

 • Efekty realizacji programu - Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019
 • Wspieraj Seniora
  ... ana infolinia dla seniorów, wsparcie ...... ariuszy, pracowników pomocy społecznej w pomoc ...... starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są ...... panującą pandemię. ...... To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów ...... właśnie przez rząd. ...... Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze. ...... 22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów W jego ramach uruchomiona ...... anie dedykowana seniorom infolinia. ...... Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w ...... ach, które wymagają wyjścia z domu, a które ...... są przez panującą pandemię. ...... Mowa m. ...... o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. ...... Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego ...... arcia do ośrodka pomocy społecznej w danej ...... Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie ...... ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. ...... Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. ...... Koszty zakupów pokryje senior. ...... Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. ...... roku życia. ...... W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy . ...... ajseniora. ...... – adres dla wolontariuszy Osoby, które chcą włączyć się w ...... dla seniorów będą mogły zgłosić się przez ...... wypełniając ankietę na stronie www. ...... ajseniora. ...... lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy. ...
 • Darmowe konsultacje
 • Apel
  ... aPEL DO MIESZKaŃCÓW GMINY BaBORÓW W ...... aWIE ŁaGODZENIa NEGaTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY ...... OKRES JESIENNO- ZIMOWY TO NaJTRUDNIEJSZY CZaS DLa OSÓB BEZDOMNYCH a TaKŻE ...... STaRSZYCH, SaMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRaWNYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDU Na WYCHŁODZENIE, BĄDŹ ...... aK CIEPŁEJ ODZIEŻY SĄ NaRaŻONE Na BEZPOŚREDNIE ...... aGROŻENIE ŻYCIa. ...... Z POWYŻSZYM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE aPELUJE O POMOC W ŁaGODZENIU ...... aTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELaNIE ...... SĄSIEDZKIEJ WYMIENIONYM OSOBOM, -PRZEKaZaNIE PRaCOWNIKOM SŁUŻB SPOŁECZNYCH INFORMaCJI ...... a TEMaT PRZYPaDKÓW BEZDOMNOŚCI, NIEZaRaDNOŚCI, ...... OCZEKUJĄCYCH WSPaRCIa. ...... INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE UDZIELa WSPRaCIa W FORMIE: - ...... aNIa OSÓB BEZDOMNYCH DO SCHRONISKa, UDZIELENIa ...... W FORMIE POSIŁKU, - PRZYZNaNIa DOFINaNSOWaNIa Na ZaKUP OPaŁU LUB ODZIEŻY ZIMOWEJ DLa ...... POZOSTaJĄCYCH W TRUDNEJ SYTUaCJI ŻYCIOWEJ I MaTERIaLNEJ, OSÓB STaRSZYCH, SaMOTNYCH, ...... aNYCH. ...
 • Bank Żywności
 • Kolonie letnie dla dzieci rolników w wieku 7-16 lat
  ... anowni Państwo, Stowarzyszenie im. ...... Teresy Kras za pośrednictwem OPS w Baborowie organizuje kolonie letnie dla dzieci ...... w wieku 7-16 lat. ...... Dotacje na ten cel są z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. ...... W tym roku chcielibyśmy przedstawić Państwu propozycję na wypoczynek letni dla ...... rolników z Gminy Baborów. ...... liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS): 10. ...... Opłata dla dzieci rolników: 400 zł Wszelkie ...... acje oraz program kolonii dostępny w OPS. ...... Z uwagi na krótki termin kompletowania dokumentów prosimy rodziców o jak najszybsze ...... aszanie dzieci na kolonie do Ośrodka Pomocy ...... w Baborowie. ...
 • Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
 • Warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni"
  ... sali widowiskowej w Baborowie odbyły się warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni". ...... Nie marnuj jedzenia ani wartości odżywczych” jako kontynuacja ...... alizacji Działań Towarzyszących w ramach POPŻ ...... am 2019 - Bank Żywności Opole. ...... W warsztatach tych wzięły udział osoby zakwalifikowane do podprogramu. ...... Dziękujemy pracownikom Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie ...... a udostępnienie i przygotowanie sali. ...
 • INFORMACJA
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje: Od lipca 2020 r. ...... (tylko elektronicznie) od sierpnia (elektronicznie i papierowo) składać należy ...... na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2020/2021 na:   - ...... am „Dobry Start” - zasiłek rodzinny wraz z ...... atkami - fundusz alimentacyjny   ...... o świadczenie wychowawcze (500+) składamy tylko na nowo urodzone dzieci. ......   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry Start” (300+) można ...... adać od 1 lipca 2020 r. ...... (wyłącznie elektronicznie) od sierpnia 2020r. ...... również w wersji papierowej do dnia 30 listopada 2020 r. ...... Drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia znajdującego się na stronie https: ...... atia. ...... oraz systemu bankowości elektronicznej . ...... Wnioski do pobrania i druku na stronie https://www. ...... a/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start ...... Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych na okres ...... adczeniowy 2020/2021 można pobrać i wydrukować ...... strony Ministerstwa Rodziny https://www. ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... ania-takze-na-okres-20182019   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 12 czerwca 2020r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Informacja- Bank Żywności
 • Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa
  ... trudne okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy, nie mogą powodować, że osoby ...... agrożone przemocą domową zostaną pozostawione ...... niezbędnego wsparcia. ...... Służby monitorujące środowiska, w których dochodzi do aktów przemocy w ...... asie pandemii również mają utrudnioną ocenę ...... acji. ...... W związku z tym poniżej przedstawiamy „Plan awaryjny”, który zawiera informacje o ...... ach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla ...... którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy. ...
 • PFRON oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie informuje
 • Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą w rodzinie
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje że Ministerstwo Rodziny i ...... Społecznej uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi ...... aktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające ...... anie wsparcia i niezbędnych informacji osobom ...... adczającym przemocy w rodzinie(https: ...... arasol. ...... aplikacja pozwala m. ...... na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość ...... wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które ...... z zakresu prawa. ...... Sytuacja związana ze stanem panującej epidemii i zasadami dotyczącymi ...... aniczeń w przemieszczaniu się, może być ...... trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie, dlatego też, ...... aplikacja ta może odegrać szczególną rolę ...... zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania ...... w sprawach przemocy. ...... https://twojparasol. ...... a ...... a ...... awt8Le5ehdx8lO2XEa477NmKds0FGR-Qmfkx_ylMoCHa ...
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
  ... Interwencji Kryzysowej Głubczycach uruchamia bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób, ...... nie potrafią sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ...... ami. ...... W szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore oraz ...... wymagające wsparcia Wsparcie udzielane jest formie elektronicznej oraz poprzez ...... ➡️ Można napisać na adres:interwencjakryzysowa@pcprglubczyce. ...... ➡️ lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 774850817 ...... w Punkcie Interwencji Kryzysowej jest do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku ...... godzinach: 7:00 – 15:00 ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  katalog  a  wyloguj  str  ok  firm  test  chroniona  s
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
01
grudnia
wtorek
Kliknij na wybraną datę