PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5974 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 145

 • Informacja- Bank Żywnosci
 • Projekt "powrót do aktywności"
 • SPES
  ... informacji na stronie internetowej:  http://www. ...... a-dzieci. ...
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że rozpoczyna się ...... a dystrybucja żywności Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019‼ ...... Zapraszamy do składania oświadczeń kwalifikujących rodziny z terenu gminy Baborów ...... skorzystania ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie ...... ana w formie paczek żywnościowych. ...... Kryterium dochodowe określone w ustawie nie może przekroczyć 200% kryterium ...... uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. ...... dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł. ...... dla osoby w rodzinie. ...
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • Zapytanie ofertowe- schronirnie dla osób bezdomnych
  ... apytanie ofertowe na: Świadczenie usług ...... a dla osób bezdomnych z terenu Gminy Baborów w ...... Baborów dnia 08. ......     ZaPYTaNIE OFERTOWE   Zastępca Kierownika ...... a Pomocy Społecznej w Baborowie zaprasza do ...... a oferty na: Świadczenie usług schronienia ...... a osób bezdomnych z terenu Gminy Baborów w ...... azwa oraz adres zamawiającego. ...... Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów Tel 77 4036936 email: ops@baborow. ...... Tryb udzielania zamówienia. ...... Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 ...... a 2004 r. ...... Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. ...... na podstawie art. ...... Opis przedmiotu zamówienia. ......   Świadczenie usług schronienia  dla  osób bezdomnych ( kobiet i ...... stosownie do zapisu art. ...... 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. ......  w formie : tymczasowego całodobowego miejsca w schronisku dla osób ...... tymczasowego miejsca w noclegowni miejsca w ogrzewalni, ...... tymczasowego całodobowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami ......   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. ...... tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z ...... apewnieniem niezbędnych warunków socjalnych ...... a osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy ...... alnej mającej na celu pomoc w załatwianiu ...... awowych spraw życiowych, rozwinięcie lub ...... aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do ...... a w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych ...... Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, ...... alifikacje osób świadczących w nim usługi oraz ...... andard obiektu, w którym mieści się schronisko ...... a osób bezdomnych muszą być zgodne z ...... ałącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra ...... Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci ...... a noclegowego w lokalu/noclegowni, ...... ającego spędzenie nocy w warunkach ...... arantujących ochronę życia i zdrowia. ...... Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób ...... adczących w nim usługi oraz standard obiektu, ...... których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do ...... a Ministra Rodziny, Pracy i Polityki ...... z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... 896) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia ...... ającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w  ...... anym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym ...... najmniej w miejsca siedzące. ...... Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób ...... adczących w niej usługi oraz standard obiektu, ...... których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 4 do ...... a Ministra Rodziny, Pracy i Polityki ...... z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z ...... ami opiekuńczymi tj. ...... udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób ...... ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w ...... aspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych wraz ...... zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie ...... acy socjalnej mającej na celu pomoc w ...... ałatwianiu podstawowych spraw życiowych, ...... lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do ...... a w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych ...... Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, ...... alifikacje osób świadczących w nim usługi oraz ...... andard obiektu, w którym mieści się schronisko ...... a osób bezdomnych muszą być zgodne z ...... ałącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra ...... Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej ...... a odbywa się będzie na podstawie skierowania ...... schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej ...... udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy ...... w Baborowie. ...... Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres ...... adczenia usługi. ...... W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w ...... arciu o dane przekazane faksem i ...... lub e-mailem. ...... Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią ...... administracyjnej bez zbędnej zwłoki. ...... Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie. ...... Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawierają wzory ...... stanowiące załączniki do niniejszego zapytania. ...... Termin wykonania usługi: Usługa ciągła - od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. ...... , przy czym: Ogrzewalnia - od stycznia 2020 r. ...... do 30 kwietnia 2020 r. ...... oraz od 1 października 2020 r. ...... do 31 grudnia 2020 r. ...... Warunki udziału w postępowaniu –dotyczy części 3 O udzielenie ...... amówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy ...... ają warunki dotyczące: posiadania ...... awnień do wykonywania określonej działalności ...... czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa naadają ...... ich posiadania, są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających ...... asowego schronienia prowadzonego przez ...... opolskiego, posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego ...... ania usługi, pozostawania w sytuacji ...... i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia, oraz ...... spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem ...... a Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...... kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ......   Zamawiający uzna ww. ...... warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. ...... warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty. ...... Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w ...... aniu W celu potwierdzenia spełniania ...... arunków, o których mowa w pkt. ...... 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania ...... any jest złożyć: oświadczenie, że ...... awca spełnia warunki udziału w postępowaniu – ...... adczenie zawarte jest w treści oferty; ...... Opis sposobu obliczenia ceny – dot. ...... części 3 Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za ...... anie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie ...... i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego- ...... z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. ...... Uwaga: w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o ...... mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... 896), nie przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie ...... jego spożycia oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia kuchennego ...... ającego samodzielne przygotowanie posiłku, ...... ciepłego posiłku będzie pokrywany na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą. ...... W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej ...... ać ww. ...... Kryteria oceny oferty – dot. ...... części 3 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować ...... następujące kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto:  ...... Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. ...... Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w  ...... Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów. ...... Ofertę można składać: drogą pocztową, przesyłką kurierską, ...... drogą elektroniczną na adres e-mail do dnia 19 stycznia 2020 r. ...... do godziny 13:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości  ...... apytanie ofertowe–usługi schronienia”  ...... a upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: ...... a Pruszowska - Zastępca Kierownika OPS tel. ...... 188 ops@baborow. ...... Załączniki do zapytania ofertowego: ...
 • Apel
 • Informacja
  ... się, że dnia 31 grudnia 2019r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 12. ...
 • Informacja o wyborze
 • Informator dla osób opuszczających zakłady karne
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 23 grudnia 2019r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 14. ......   Natomiast w dniach 24. ...
 • Informacja
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 sierpnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa-efekty
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  a  ok  wyloguj  test  str  firm  chroniona  katalog  bip
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
26
lutego
środa
Kliknij na wybraną datę