PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 8918 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 211

 • INFORMACJA
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniach od 24. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ...... Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w wyznaczonych dniach. ...... UWaGa: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 14. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniach od 14. ...... a dnia 16. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ...... Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w wyznaczonych dniach. ...... UWaGa: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 02. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 7 kwietnia 2023r. ...... Baborowie  będzie  czynny do godziny ...
 • INFORMACJA
  ... się, że dnia 08 marca 2023r. ...... a) Ośrodek Pomocy  ...... Baborowie  będzie  czynny do godziny ...
 • Posiłek w szkole i w domu
  ...     Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na ...... ata 2019-2023”   Wieloletni ...... am rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest ...... amem wspierania finansowego gmin w zakresie ...... alizacji zadań własnych o charakterze ...... Program będzie realizowany w latach 2019-2023. ......  Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z ...... o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze ...... z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, ...... w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób ...... awnych. ...... Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie ...... arujących i osób w rodzinie oraz dzieci i ...... Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku: - osoby w rodzinie – 600 zł (200% – ...... zł) przypadającą na każdego członka rodziny, - osoby samotnej – 776 zł(200% – ......  Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w ...... 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 2) uczniom do ...... asu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3) ...... i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. ...... 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ...... o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub ...... awnym   ...
 • Bank Żywności- kolejna edycja
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2023
  ... OPIEKa WYTCHNIENIOWa - edycja 2023 DOFINaNSOWaNIE 100% - 65 040, ...... Gmina Baborów – kolejny raz przystąpiła do realizacji Programu „Opieka ...... a” – edycja 2023 ogłoszonego przez ...... Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany ...... ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. ...... Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: ...... o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z ...... a, zgodnie z art. ...... 5 i art. ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. ...... - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki ...... Program jest realizowany w dwóch formach: świadczenia usług opieki ...... w ramach pobytu dziennego w: miejscu ...... amieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku ...... arcia, innym miejscu wskazanym przez ...... a Programu lub Realizatora Programu, ...... ającym kryteria dostępności, które otrzyma ...... opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie ...... przez gminę lub powiat uchwały w przypadku braku możliwości realizacji opieki ...... w miejscach, o których mowa w lit. ...... a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum ...... alnym (COM), w przypadku posiadania wolnych ...... świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu ...... ałodobowego w: ośrodku wsparcia, ...... acówce wpisanej do rejestru właściwego ...... zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, ...... miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym ...... a dostępności, które otrzyma pozytywną opinię ...... atu, domu pomocy społecznej na podstawie ...... uchwały przez gminę lub powiat, w przypadku braku możliwości realizacji opieki ...... w miejscach, o których mowa w lit. ...... a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum ...... alnym (COM), w przypadku posiadania wolnych ...... Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych ...... łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, ...... awienie kondycji zdrowotnej, która w związku z ...... długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. ...... Przyznana usługa jest nieodpłatna. ...... Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: ...... opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ...... awie z dnia 12 marca 2004 r. ...... usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach ...... alizacji usługi opieki wytchnieniowej. ...... Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej ...... są o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie w celu ...... a niezbędnych dokumentów, stanowiących ...... ałącznik do Programu. ...... Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć: 1. ...... orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego; Jednostką ...... alizującą Program jest Ośrodek Pomocy ...... w Baborowie. ...... Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu ...... arnościowego na realizację zadania w ramach ...... Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 65. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi65. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku. ...... W przypadku pytań czy wątpliwości informacji udzieli Ewa Pruszowska -Zastępca ...... a OPS pod nr tel. ...... 77/ 4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7. ...... Więcej informacji na stronie: https://www. ...... aj? ...... a. ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023
  ... aSYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRaWNEJ – edycja 2023 DOFINaNSOWaNIE 100% - ......    Gmina Baborów kolejny raz przystąpiła w tym roku do realizacji ...... amu "asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" ...... edycja 2023. ...... Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na ...... alizację zadania w ramach resortowego Programu ...... a Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 261 450,00 zł. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ...... wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu ...... życiu społecznym, których adresatami są: dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności ...... ałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej ...... w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ...... az konieczności stałego współudziału na co ...... opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby ...... awne posiadające orzeczenie: o ...... acznym stopniu niepełnosprawności albo o ...... arkowanym stopniu niepełnosprawności albo ...... aktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi ...... a i b, zgodnie z art. ...... 5 i art. ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ...... W ramach Programu planuje się wprowadzić usługi asystencji osobistej dla osób ...... awnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 15 ...... Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły ...... wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. ...... 1)    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ...... dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności ...... ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o ...... awności: konieczności stałej lub długotrwałej ...... lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej ...... oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego ...... a, rehabilitacji i edukacji) - w tym osoby ...... niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność ...... rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn ...... awności) i trudnościami związanymi z ...... i komunikacją. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku. ......   W razie pytań informacji udzieli Ewa Pruszowska - Zastępca ...... a OPS w Baborowie pod nr tel. ...... 77/4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7. ......   Szczegółowe informacje dotyczące programu do pobrania na stronie: ...... asystent-osobisty-osoby. ...
 • Informacja- Bank Żywności Opole
 • Efekty Banku Żywności- Podprogram 2021
 • INFORMACJA
  ... się, że dnia 23 grudnia 2022r. ...... az 30 grudnia 2022r. ...... Baborowie  będzie  czynny do godziny ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 25 listopada 2022r. ...... Pomocy  Społecznej  w  Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.
  ... rozwiązania służące ochronie odbiorców energii ...... rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, ...... rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia ...... aasny użytek   W przedmiotowej ...... acji uwzględniono zapisy gwarantujące ...... anie cen z roku 2022 w rozliczeniach z ...... ami za dostawy energii w roku 2023. ...... Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, ...... a których zwiększono limit preferencyjnego ...... a energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ...... zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. ...... odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego ...... a energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 ...... limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r. ...... w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień. ......   Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, ...... a każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany ...... cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, ...... (w przypadku sprzedawców alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, ...... z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii. ......   Ponadto wprowadzono mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, ...... założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% ......   Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. ...... W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę ...... awnionego w okresie od dnia 1 października ...... do dnia 31 grudnia 2023 r. ...... energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii ...... przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. ...... do dnia 31 grudnia 2022 r. ...... podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. ......   Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży ...... elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej ...... przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ...... do dnia 31 grudnia 2023 r. ......     Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej ......   Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem ...... wielodzietnej (odbiorca uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec ...... limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie ...... MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu ...... ałalność gospodarczą w zakresie obrotu energią ...... lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii ...... (podmioty uprawnione), oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków ...... alających na uznanie go za odbiorcę ...... awnionego. ...... Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem ...... wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię ...... Karty. ...... Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, ...... odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ...... ażnej Karty Dużej Rodziny. ......   Takie oświadczenie może złożyć tylko posiadacz Karty ...... rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia ...... a potrzeby: a) gospodarstw domowych, b) ...... gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest ...... nich wykonywana działalność gospodarcza, c) lokali o charakterze zbiorowego ...... ania, o ile nie jest w nich wykonywana ...... ałalność gospodarcza, d) mieszkań ...... acyjnych, mieszkań pracowników placówek ...... atycznych i pracowników zagranicznych ...... awicielstw, e) domów letniskowych, domów ...... i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana ...... ałalność gospodarcza oraz w przypadkach ...... pomiaru - administracji ogródków działkowych, f) oświetlenia w budynkach ...... alnych, g) zasilania dźwigów w budynkach ...... alnych, h) węzłów cieplnych i hydroforni, ...... w zarządzie administracji domów mieszkalnych, i) garaży, w których nie jest ...... ana działalność gospodarcza. ......     Termin złożenia oświadczenia dotyczącego przyznania limitu 3 MWh ......   W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w ...... ustawy, Kartę Dużej Rodziny, oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później ...... w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. ...... Ustawa z dnia 7 października 2022 r. ...... o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii ...... w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. ...... 2127) weszła w życie w dniu 18 października 2022 r. ......   Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie, limit zużycia energii ...... stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r. ...... rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ...... adczenie. ......   Rodzic, który nabył uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. ...... lub nabył nową nieruchomość może złożyć oświadczenie. ...... Jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do ...... rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. ......   Oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub ...... niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. ......     Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajduję się na ...... a/karta-duzej-rodziny-ogolne. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  firm  bip  s  test  str  chroniona  a  f  ok
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
02
października
poniedziałek
Kliknij na wybraną datę