PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 8233 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 198

 • Informacja
  ... się, że dnia 25 listopada 2022r. ...... Pomocy  Społecznej  w  Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.
  ... rozwiązania służące ochronie odbiorców energii ...... rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, ...... rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia ...... aasny użytek   W przedmiotowej ...... acji uwzględniono zapisy gwarantujące ...... anie cen z roku 2022 w rozliczeniach z ...... ami za dostawy energii w roku 2023. ...... Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, ...... a których zwiększono limit preferencyjnego ...... a energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ...... zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. ...... odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego ...... a energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 ...... limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r. ...... w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień. ......   Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, ...... a każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany ...... cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, ...... (w przypadku sprzedawców alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, ...... z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii. ......   Ponadto wprowadzono mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, ...... założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% ......   Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. ...... W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę ...... awnionego w okresie od dnia 1 października ...... do dnia 31 grudnia 2023 r. ...... energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii ...... przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. ...... do dnia 31 grudnia 2022 r. ...... podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. ......   Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży ...... elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej ...... przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ...... do dnia 31 grudnia 2023 r. ......     Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej ......   Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem ...... wielodzietnej (odbiorca uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec ...... limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie ...... MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu ...... ałalność gospodarczą w zakresie obrotu energią ...... lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii ...... (podmioty uprawnione), oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków ...... alających na uznanie go za odbiorcę ...... awnionego. ...... Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem ...... wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię ...... Karty. ...... Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, ...... odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ...... ażnej Karty Dużej Rodziny. ......   Takie oświadczenie może złożyć tylko posiadacz Karty ...... rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia ...... a potrzeby: a) gospodarstw domowych, b) ...... gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest ...... nich wykonywana działalność gospodarcza, c) lokali o charakterze zbiorowego ...... ania, o ile nie jest w nich wykonywana ...... ałalność gospodarcza, d) mieszkań ...... acyjnych, mieszkań pracowników placówek ...... atycznych i pracowników zagranicznych ...... awicielstw, e) domów letniskowych, domów ...... i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana ...... ałalność gospodarcza oraz w przypadkach ...... pomiaru - administracji ogródków działkowych, f) oświetlenia w budynkach ...... alnych, g) zasilania dźwigów w budynkach ...... alnych, h) węzłów cieplnych i hydroforni, ...... w zarządzie administracji domów mieszkalnych, i) garaży, w których nie jest ...... ana działalność gospodarcza. ......     Termin złożenia oświadczenia dotyczącego przyznania limitu 3 MWh ......   W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w ...... ustawy, Kartę Dużej Rodziny, oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później ...... w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. ...... Ustawa z dnia 7 października 2022 r. ...... o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii ...... w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. ...... 2127) weszła w życie w dniu 18 października 2022 r. ......   Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie, limit zużycia energii ...... stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r. ...... rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ...... adczenie. ......   Rodzic, który nabył uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. ...... lub nabył nową nieruchomość może złożyć oświadczenie. ...... Jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do ...... rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. ......   Oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub ...... niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. ......     Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajduję się na ...... a/karta-duzej-rodziny-ogolne. ...
 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
  ... Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. ...... „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023. ...... Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu ...... awności albo orzeczeniem traktowanym na równi ...... orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, ...... asowej pomocy w formie usługi opieki ...... Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i ...... Społecznej pod nazwą "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. ...... Główny cel Programu Wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami posiadającymi: ...... orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na ...... z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. ...... 5 i art. ...... ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), ...... możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki ...... Kto składa wnioski do Programu Wnioski składają gminy i powiaty, ...... mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w ...... Kto jest adresatem Programu Członkowie rodzin lub opiekunowie ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami posiadającymi ...... orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo ...... traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. ...... opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub ...... a, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ...... awną i sprawowania całodobowej opieki nad tą ...... niepełnosprawną. ......   Więcej informacji: https://www. ...... a-wytchnieniowa---edycja-2023   ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
  ... Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. ...... „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023. ...... Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ...... ako formy ogólnodostępnego wsparcia w ...... aniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu ...... Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i ...... Społecznej pod nazwą "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - ...... a 2023. ...... Główny cel Programu Wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... awnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w ...... aniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu ...... Kto składa wnioski do Programu: Wnioski składają gminy i powiaty, ...... mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystencji osobistej asystentaw ...... Kto jest adresatem Programu: dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności ...... ałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej ...... w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ...... az konieczności stałego współudziału na co ...... opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz ...... niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym ...... niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo ...... traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. ...... a i b. ......     Więcej informacji: https://www. ...... a ...... awnej---edycja-2023 ...
 • Apel
  ... aPEL DO MIESZKaŃCÓW GMINY BaBORÓW W ...... aWIE ŁaGODZENIa NEGaTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY ...... OKRES JESIENNO- ZIMOWY TO NaJTRUDNIEJSZY CZaS DLa OSÓB BEZDOMNYCH a TaKŻE ...... STaRSZYCH, SaMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRaWNYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDU Na WYCHŁODZENIE, BĄDŹ ...... aK CIEPŁEJ ODZIEŻY SĄ NaRaŻONE Na BEZPOŚREDNIE ...... aGROŻENIE ŻYCIa. ...... Z POWYŻSZYM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE aPELUJE O POMOC W ŁaGODZENIU ...... aTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELaNIE ...... SĄSIEDZKIEJ WYMIENIONYM OSOBOM, -PRZEKaZaNIE PRaCOWNIKOM SŁUŻB SPOŁECZNYCH INFORMaCJI ...... a TEMaT PRZYPaDKÓW BEZDOMNOŚCI, NIEZaRaDNOŚCI, ...... OCZEKUJĄCYCH WSPaRCIa. ...... INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE UDZIELa WSPRaCIa W FORMIE: - ...... aNIa OSÓB BEZDOMNYCH DO SCHRONISKa, UDZIELENIa ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 31 października 2022r. ...... ałek) Ośrodek Pomocy  ...... aborowie będzie nieczynny. ......     Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego do pobrania w Urzędzie Gminy. ...... Wypełnione i podpisane prosimy wrzucać do skrzynki. ...
 • INFORMACJA
  ... się, że dnia 2 maja 2022r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w ...... aborowie będzie nieczynny. ...
 • INFORMACJA
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2022
  ... Gmina Baborów otrzymała dofinansowanie - 100% w kwocie 76. ...... zł na OPIEKĘ WYTCHNIENIOWĄ - edycja 2022 Gmina Baborów - przystąpiła do ...... alizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – ...... a 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, ...... acy i Polityki Społecznej, który finansowany ...... ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. ...... Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym ...... aką opiekę w formie świadczenia usługi opieki ...... Realizacja Programu: - osoby zakwalifikowane do Programu z terenu Gminy Baborów ...... ają ze wsparcia w formie: pobytu dziennego, w ...... zamieszkania osoby niepełnosprawnej. ...... Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: 1. ...... dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. ...... osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. ...... Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków ...... się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie ...... zdrowotnej, która w związku z codzienną, długotrwałą opieką z ...... asem ulega pogorszeniu. ...... Przyznana usługa jest nieodpłatna. ...... Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: ...... opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ...... awie z dnia 12 marca 2004 r. ...... usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach ...... alizacji usługi opieki wytchnieniowej. ...... Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej ...... są o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie w celu ...... a niezbędnych dokumentów, stanowiących ...... ałącznik do Programu. ...... Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć: 1. ...... orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego; Jednostką ...... alizującą Program jest Ośrodek Pomocy ...... w Baborowie. ...... Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu ...... arnościowego na realizację zadania w ramach ...... Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 76. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 76. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2022 roku. ...... Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym ...... aką opiekę w formie świadczenia usługi opieki ...... W przypadku pytań czy wątpliwości informacji udzieli Pani Ewa Pruszowska -Zastępca ...... a OPS pod nr tel. ...... 77/ 4036936 lub 77/4711082 od poniedziałku do piątku w godzinach 7. ...... Więcej informacji na stronie: https://www. ...... aj? ...... a. ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022
  ...   aSYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRaWNEJ – ...... a 2022 DOFINaNSOWaNIE 100% - 478. ...... zł Po raz pierwszy Gmina Baborów przystąpiła w tym roku do realizacji ...... amu "asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" ...... edycja 2022. ...... Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na ...... alizację zadania w ramach resortowego Programu ...... a Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 478. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... awnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla ...... Programu: • dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności ...... ałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej ...... w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ...... az konieczności stałego współudziału na co ...... opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; • osób ...... awnych posiadających orzeczenie o ...... awności: o stopniu znacznym lub o stopniu ...... arkowanym, lub traktowane na równi do ...... zgodnie z art. ...... 5 i art. ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. ...... W razie pytań informacji udzieli Ewa Pruszowska - Zastępca Kierownika OPS w ...... aborowie pod nr tel. ...... lub 77/4711082 Szczegółowe informacje dotyczące programu do pobrania na stronie: ...... asystent-osobisty-osoby. ...
 • Gminny dodatek osłonowy- gospodarowanie odpadami komunalnymi
  ... PROGRaM OSŁONOWY W ZaKRESIE ZMNIEJSZENIa WYDaTKÓW MIESZKaŃCÓW GMINY BaBORÓW Z TYTUŁU OPŁaT ...... a GOSPODaROWaNIE ODPaDaMI KOMUNaLNYMI Na LaTa ...... w Gminie Baborów rusza Gminny Program Osłonowy dla osób, które zamieszkują ...... amotnie lub prowadzą wspólnie gospodarstwo ...... z osobą o statusie emeryta/rencisty, ponoszących wydatki z tytułu opłat ...... a gospodarowanie odpadami komunalnymi. ...... Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie ...... adami komunalnymi uprawnione są osoby, które ...... spełniają następujące kryteria: - zamieszkują samotnie lub prowadzą wspólnie ...... arstwo domowe z osobą o statusie emeryta ...... - ukończyły 75 rok życia, bez względu na dochód; - nie korzystają z innych form ...... uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych; - zbierają ...... ady w sposób selektywny; - posiadają tytuł ...... awny do zamieszkałego lokalu (właściciel, ...... ajemca); - nie posiadaj zaległości z tytułu ...... aty za gospodarowanie odpadami; - w okresie ...... atniego roku nie ustalono dla nich ...... opłaty za niewłaściwą segregację odpadów. ...... Pomoc finansowa osobom uprawnionym, spełniające kryteria określone w pkt. ...... 1 będzie przyznawana w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 4zł. ...... Świadczenie pieniężne w wysokości 4zł. ...... przyznaje się począwszy od miesiąca złożenia wniosku na okres sześciu miesięcy, nie ...... jednak niż na okres obowiązującej uchwały tj do 31 grudnia 2023r. ...... Świadczenie pieniężne przyznawane jest na pisemny wniosek osoby uprawnionej, lub ...... a prawnego złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej ...... Baborowie (druk do pobrania w wersji papierowej w OPS lub na stronie). ...... Do wniosku należy dołączyć: - dokument potwierdzający ...... prawny do lokalu mieszkalnego; - inne dokumenty niezbędne do ...... alenia prawa do świadczenia pieniężnego. ...... Więcej informacji pod nr tel: 77 4036936 lub w siedzibie ...... a Pomocy Społecznej w Baborowie. ...
 • Dodatek osłonowy
  ... Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w ...... na osobę nie przekraczają: 1500 zł w gospodarstwie ...... 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,  możesz ...... arać się dodatek osłonowy. ...... UWaGa! ...... W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz ...... ać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z ...... asadą złotówka za złotówkę. ...... Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium ...... a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. ...... Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. ...... Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. ...... do 31 grudnia 2022 r. ...... Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. ...... w 2 równych ratach, tj. ...... do 31 marca i do 2 grudnia 2022. ...... W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego ...... astąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym ...... do 2 grudnia 2022 r. ...... Wysokość dodatku osłonowego gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 ...... 500 zł rocznie; gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/ ...... zł rocznie; gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/ 1062,50 zł rocznie; ...... gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1150 zł/ 1437,50 zł rocznie. ...... WaŻNa INFORMaCJa Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko ...... as, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub ...... aliwem węglopochodnym zostało wpisane ...... ajpóźniej w dniu złożenia wniosku  do ...... alnej ewidencji emisyjności budynków, o której ...... a w art. ...... 27a ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ...... o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ...... Szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ...... a do Centralnej Ewidencji Emisyjności ...... dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny) Kto ...... w skład gospodarstwa domowego? ...... Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca ...... arstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba ...... a, oraz osoby z nią spokrewnione lub ...... pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  ...... amieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo ...... Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego. ...... Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na ...... adres email. ...... WaŻNE W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku ...... a pozytywnego  nie wyślemy w formie ...... adycyjnej. ...... Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. ......   Termin składania wniosków Wnioski o wypłatę dodatku ...... można składać do 31 października 2022 r. ...... Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. ...... Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego aby ustalić sytuację ...... Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca ...... podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego  będzie rok 2020. ...... Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia ...... do 31 października 2022 r. ...... podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021. ...... Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów ...... atycznych Emp@tia, za pośrednictwem których ...... ane są dane o dochodach osiąganych w danym ...... kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych ...... adek na ubezpieczenie zdrowotne. ...... Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy ...... pełnoletnich członków rodziny) Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa ...... osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające ...... atkowaniu podatkiem dochodowym od osób ...... na zasadach określonych w art. ...... 27, art. ...... 30b, art. ...... 30c, art. ...... 30e i art. ...... 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...... o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku) ...... arstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód ...... ały): Oświadczenie o wielkości ...... arstwa rolnego wyrażonej w hektarach ...... ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ...... asiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część ...... Ważne! ...... W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez ośrodek ...... acji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po ...... ośrodka Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie wzywał wnioskodawcę do ...... a tych informacji lub zaświadczeń. ...... Dochód podlegający odliczeniu: alimenty świadczone na rzecz innych osób w ...... anym roku kalendarzowym należy potwierdzić we ...... o dodatek osłonowy. ...
 • Dodatek oslonowy
  ... że od 10 stycznia 2022 r. ...... będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. ...... Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy ...... antyinflacyjnej, który ma zniwelować ...... ceny energii, gazu i żywności. ...... Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu ...... miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie ...... albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie ...... *dochód w rozumieniu art. ...... 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ...... o świadczeniach rodzinnych (Dz. ...... Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego: ...... jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, ...... 2100 złotych, gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub ...... przy założeniu, że dochód nie przekroczy ...... miesięcznie na osobę, gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł ...... 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy ...... miesięcznie na osobę, gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma ...... lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy ...... miesięcznie na osobę. ...... *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – ...... a kwota dodatku przysługuje w przypadku ...... źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, ...... koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia ...... a lub piec kaflowy na paliwo stałe, ...... asilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, ...... ane do centralnej ewidencji emisyjności ...... o której mowaart. ...... 27a ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ...... o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o  ...... alnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. ...... W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. ...... zasada złotówka za złotówkę. ...... Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium ...... a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. ...... W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek ...... Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba ...... wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. ...... W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa ...... wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, ...... taki wniosek jako pierwszy. ...... Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? ...... Wnioski będzie można składać: > tradycyjnie (papierowo) – od 10 stycznia ...... do 31 października 2022 r. ...... w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie przy ul. ...... atuszowa 35 Pamiętaj: o prawidłowym ...... ażnym wypełnieniu druku wniosku. ...... Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany ...... adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku ...... Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w  ...... będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. ...... arca i do 2 grudnia. ...... które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się ...... arcie. ...... Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do  ...... aździernika 2022 r. ...... W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do  ...... a 2022 r. ...... Wnioski złożone po 31 października 2022r. ...... pozostaną bez rozpatrzenia. ...... Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 24 grudnia 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Kampania przeciwko przemocy

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  test  s  a  str  katalog  ok  bip  chroniona  f
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
09
grudnia
piątek
Kliknij na wybraną datę