PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
Znaleziono plików: 9098 - zobacz wyniki.
Znaleziono stron: 218
 • Ogólnopolskie badanie osób bezdomnych -Edycja 2024
  ... Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, iż  pismem z dnia 11. ...... Ministerswto Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do ...... Wojewodów z prośbą o koordynacjęrealizacji w roku 2024 „Ogólnopolskiego badania osób ...... na terenie właściwego województwa. ...... Przeprowadzenie „Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych“ planowane jest w nocy z 28 ...... a 29 lutego 2024r. ...... Termina badania ustala się na dzień 29. ...... Jest to działanie umożliwiające poznanie obecnej skali bezdomności w Polsce – tym ...... ardziej, że w ostatnich latach nie było ono ...... adzane ze względu na pandemię Covid -19. ...... Uzyskane informacje w wyniku tych badań mogą zostać wykorzystane przez gminy do ...... a problemu bezdomności przy podejmowaniu ...... w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też ...... placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym. ...
 • Dodatek osłonowy 2024
  ... atek osłonowy w 2024 r. ...... wynosi: 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 343,20 ...... a gospodarstwa domowego składającego się ...... do 3 osób, 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 ...... 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej ...... osób, Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy ...... osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, ...... koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia ...... a lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane ...... lub paliwami węglopochodnymi: 286,00 zł  ...... a gospodarstwa domowego jednoosobowego ...... zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 607,75 ...... a gospodarstwa domowego składającego się ...... do 5 osób 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co ...... ajmniej 6 osób   Wnioski o ...... atek osłonowy można składać do dnia 30 ...... a 2024r. ...
 • Bank Żywności
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że rusza kolejna edycja ...... -w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram ...... kierowana do tych osób i rodzin, które z powodu ...... dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów ...... (posiłków) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej ...... ankami z art. ...... 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do ...... wartości odpowiedniego kryterium dochodowego ...... w tej ustawie - których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do ...... ania z pomocy społecznej, tj. ...... -2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej -1 590,00 zł ...... a osoby w rodzinie Pomoc udzielana będzie w ...... aci artykułów spożywczych, które będą ...... azywane osobom najbardziej potrzebującym ...... atnie. ...... Prosimy o zgłaszanie się osobiście do OPS celem odebrania ...... ania do otrzymania pomocy żywnościowej. ...... Kontakt : 774036936 ...
 • Informacja o ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności
  ... a podstawie art. ...... 1, ustawy z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach ...... zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o ...... awności oraz orzeczeń o stopniu ...... awności (Dz. ...... 2768), orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ...... ane na czas określony na podstawie ustawy z ...... a 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. ...... 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. ...... 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. ...... o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ...... innych ustaw (Dz. ...... 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 ...... a 2023 r. ...... i przed dniem 30 września 2024 r. ...... achowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. ...... jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o ...... awności albo nowe orzeczenie o stopniu ...... awności, stanie się ostateczne. ...... Ustawa weszła w w życie z dniem 30 grudnia 2023 roku. ...... Decyzje przyznające świadczenie z pomocy społecznej, świadczenia ...... świadczenia z funduszu alimentacyjnego, itd. ...... uzależnione od niepełnosprawności podlegają zmianie z urzędu. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 31 października 2023r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 12. ...
 • Apel
  ... aPEL DO MIESZKaŃCÓW GMINY BaBORÓW W ...... aWIE ŁaGODZENIa NEGaTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY ...... OKRES JESIENNO- ZIMOWY TO NaJTRUDNIEJSZY CZaS DLa OSÓB BEZDOMNYCH a TaKŻE ...... STaRSZYCH, SaMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRaWNYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDU Na WYCHŁODZENIE, BĄDŹ ...... aK CIEPŁEJ ODZIEŻY SĄ NaRaŻONE Na BEZPOŚREDNIE ...... aGROŻENIE ŻYCIa. ...... Z POWYŻSZYM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE aPELUJE O POMOC W ŁaGODZENIU ...... aTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELaNIE ...... SĄSIEDZKIEJ WYMIENIONYM OSOBOM, -PRZEKaZaNIE PRaCOWNIKOM SŁUŻB SPOŁECZNYCH INFORMaCJI ...... a TEMaT PRZYPaDKÓW BEZDOMNOŚCI, NIEZaRaDNOŚCI, ...... OCZEKUJĄCYCH WSPaRCIa. ...... INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE UDZIELa WSPRaCIa W FORMIE: - ...... aNIa OSÓB BEZDOMNYCH DO SCHRONISKa, UDZIELENIa ...
 • Nabór na stanowisko- Główny Księgowy
  ... aborow. ...... a ...... a ...... a ...... aborowie. ...
 • INFORMACJA
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniach od 24. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ...... Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w wyznaczonych dniach. ...... UWaGa: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 14. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniach od 14. ...... a dnia 16. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ...... Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w wyznaczonych dniach. ...... UWaGa: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 02. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 7 kwietnia 2023r. ...... Baborowie  będzie  czynny do godziny ...
 • INFORMACJA
  ... się, że dnia 08 marca 2023r. ...... a) Ośrodek Pomocy  ...... Baborowie  będzie  czynny do godziny ...
 • Bank Żywności- kolejna edycja
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2023
  ... OPIEKa WYTCHNIENIOWa - edycja 2023 DOFINaNSOWaNIE 100% - 65 040, ...... Gmina Baborów – kolejny raz przystąpiła do realizacji Programu „Opieka ...... a” – edycja 2023 ogłoszonego przez ...... Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany ...... ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. ...... Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: ...... o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z ...... a, zgodnie z art. ...... 5 i art. ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. ...... - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki ...... Program jest realizowany w dwóch formach: świadczenia usług opieki ...... w ramach pobytu dziennego w: miejscu ...... amieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku ...... arcia, innym miejscu wskazanym przez ...... a Programu lub Realizatora Programu, ...... ającym kryteria dostępności, które otrzyma ...... opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie ...... przez gminę lub powiat uchwały w przypadku braku możliwości realizacji opieki ...... w miejscach, o których mowa w lit. ...... a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum ...... alnym (COM), w przypadku posiadania wolnych ...... świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu ...... ałodobowego w: ośrodku wsparcia, ...... acówce wpisanej do rejestru właściwego ...... zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, ...... miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym ...... a dostępności, które otrzyma pozytywną opinię ...... atu, domu pomocy społecznej na podstawie ...... uchwały przez gminę lub powiat, w przypadku braku możliwości realizacji opieki ...... w miejscach, o których mowa w lit. ...... a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum ...... alnym (COM), w przypadku posiadania wolnych ...... Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych ...... łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, ...... awienie kondycji zdrowotnej, która w związku z ...... długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. ...... Przyznana usługa jest nieodpłatna. ...... Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: ...... opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ...... awie z dnia 12 marca 2004 r. ...... usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach ...... alizacji usługi opieki wytchnieniowej. ...... Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej ...... są o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie w celu ...... a niezbędnych dokumentów, stanowiących ...... ałącznik do Programu. ...... Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć: 1. ...... orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego; Jednostką ...... alizującą Program jest Ośrodek Pomocy ...... w Baborowie. ...... Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu ...... arnościowego na realizację zadania w ramach ...... Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 65. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi65. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku. ...... W przypadku pytań czy wątpliwości informacji udzieli Ewa Pruszowska -Zastępca ...... a OPS pod nr tel. ...... 77/ 4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7. ...... Więcej informacji na stronie: https://www. ...... aj? ...... a. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  str  s  a  ok  bip  f  katalog  chroniona  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
29
lutego
czwartek
Kliknij na wybraną datę