PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
Znaleziono plików: 9400 - zobacz wyniki.
Znaleziono stron: 222
 • Informacja
  ... się, że dnia 31. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Ogłoszenie o pracę
  ... oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 02. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Bank Żywności 2024
 • Ogólnopolskie badanie osób bezdomnych -Edycja 2024
  ... Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, iż  pismem z dnia 11. ...... Ministerswto Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do ...... Wojewodów z prośbą o koordynacjęrealizacji w roku 2024 „Ogólnopolskiego badania osób ...... na terenie właściwego województwa. ...... Przeprowadzenie „Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych“ planowane jest w nocy z 28 ...... a 29 lutego 2024r. ...... Termina badania ustala się na dzień 29. ...... Jest to działanie umożliwiające poznanie obecnej skali bezdomności w Polsce – tym ...... ardziej, że w ostatnich latach nie było ono ...... adzane ze względu na pandemię Covid -19. ...... Uzyskane informacje w wyniku tych badań mogą zostać wykorzystane przez gminy do ...... a problemu bezdomności przy podejmowaniu ...... w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też ...... placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym. ...
 • Dodatek osłonowy 2024
  ... atek osłonowy w 2024 r. ...... wynosi: 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 343,20 ...... a gospodarstwa domowego składającego się ...... do 3 osób, 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 ...... 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej ...... osób, Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy ...... osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, ...... koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia ...... a lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane ...... lub paliwami węglopochodnymi: 286,00 zł  ...... a gospodarstwa domowego jednoosobowego ...... zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 607,75 ...... a gospodarstwa domowego składającego się ...... do 5 osób 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co ...... ajmniej 6 osób   Wnioski o ...... atek osłonowy można składać do dnia 30 ...... a 2024r. ...
 • Bank Żywności
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że rusza kolejna edycja ...... -w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram ...... kierowana do tych osób i rodzin, które z powodu ...... dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów ...... (posiłków) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej ...... ankami z art. ...... 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do ...... wartości odpowiedniego kryterium dochodowego ...... w tej ustawie - których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do ...... ania z pomocy społecznej, tj. ...... -2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej -1 590,00 zł ...... a osoby w rodzinie Pomoc udzielana będzie w ...... aci artykułów spożywczych, które będą ...... azywane osobom najbardziej potrzebującym ...... atnie. ...... Prosimy o zgłaszanie się osobiście do OPS celem odebrania ...... ania do otrzymania pomocy żywnościowej. ...... Kontakt : 774036936 ...
 • Informacja o ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności
  ... a podstawie art. ...... 1, ustawy z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach ...... zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o ...... awności oraz orzeczeń o stopniu ...... awności (Dz. ...... 2768), orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ...... ane na czas określony na podstawie ustawy z ...... a 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. ...... 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. ...... 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. ...... o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ...... innych ustaw (Dz. ...... 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 ...... a 2023 r. ...... i przed dniem 30 września 2024 r. ...... achowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. ...... jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o ...... awności albo nowe orzeczenie o stopniu ...... awności, stanie się ostateczne. ...... Ustawa weszła w w życie z dniem 30 grudnia 2023 roku. ...... Decyzje przyznające świadczenie z pomocy społecznej, świadczenia ...... świadczenia z funduszu alimentacyjnego, itd. ...... uzależnione od niepełnosprawności podlegają zmianie z urzędu. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 31 października 2023r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 12. ...
 • Apel
  ... aPEL DO MIESZKaŃCÓW GMINY BaBORÓW W ...... aWIE ŁaGODZENIa NEGaTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY ...... OKRES JESIENNO- ZIMOWY TO NaJTRUDNIEJSZY CZaS DLa OSÓB BEZDOMNYCH a TaKŻE ...... STaRSZYCH, SaMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRaWNYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDU Na WYCHŁODZENIE, BĄDŹ ...... aK CIEPŁEJ ODZIEŻY SĄ NaRaŻONE Na BEZPOŚREDNIE ...... aGROŻENIE ŻYCIa. ...... Z POWYŻSZYM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE aPELUJE O POMOC W ŁaGODZENIU ...... aTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELaNIE ...... SĄSIEDZKIEJ WYMIENIONYM OSOBOM, -PRZEKaZaNIE PRaCOWNIKOM SŁUŻB SPOŁECZNYCH INFORMaCJI ...... a TEMaT PRZYPaDKÓW BEZDOMNOŚCI, NIEZaRaDNOŚCI, ...... OCZEKUJĄCYCH WSPaRCIa. ...... INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE UDZIELa WSPRaCIa W FORMIE: - ...... aNIa OSÓB BEZDOMNYCH DO SCHRONISKa, UDZIELENIa ...
 • Nabór na stanowisko- Główny Księgowy
  ... aborow. ...... a ...... a ...... a ...... aborowie. ...
 • INFORMACJA
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniach od 24. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ...... Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w wyznaczonych dniach. ...... UWaGa: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 14. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniach od 14. ...... a dnia 16. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ...... Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w wyznaczonych dniach. ...... UWaGa: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 02. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
f  test  bip  chroniona  katalog  ok  s  str  a  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
20
czerwca
czwartek
Kliknij na wybraną datę