PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7315 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 180

 • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022
  ... się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki ...... pod nazwą "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - ...... a 2022. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby ...... awnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla ...... Programu: dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności ...... ałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej ...... w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ...... az konieczności stałego współudziału na co ...... opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; osób ...... awnych posiadających orzeczenie o ...... awności: o stopniu znacznym lub o stopniu ...... arkowanym, lub traktowane na równi do ...... zgodnie z art. ...... 5 i art. ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. ...... Więcej informacji udzieli pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie ...... 774036936 Do pobrania: Program-a ...... awnej---edycja-2022-1633962912 ...... a ...... a ...... awnej---edycja-2022-1633962912. ...... Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971 Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971. ...... Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971 Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971. ...
 • Opieka wytchnieniowa
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie przyjmuje zgłoszenia do programu ...... a Wytchnieniowa – edycja 2022r. ...... Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. ...... Gmina Baborów składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody w ...... do 22 października 2021r. ...... adresaci programu Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, ...... wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej ...... nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym ...... niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. ...... Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje ...... w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. ...... państwowego funduszu celowego pn. ...... Fundusz Solidarnościowy. ...... Zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ...... o Funduszu Solidarnościowym (Dz. ...... 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m. ...... wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. ...... Cele Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o ...... awności, 2) osobami ze znacznym stopniem ...... awności oraz orzeczeniami równoważnymi. ...... Termin realizacji usługi: Od 1 stycznia 2022r. ...... do 31 grudnia 2022r. ...... Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki ...... nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. ...... Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom ...... awującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ...... równoważnym samodzielny wybór: - osoby, która będzie ...... adczyć usługę opieki wytchnieniowej; ...... a od Państwa przyjmujemy do dnia 21. ...... W załączeniu niezbędne druki do pobrania, które należy wypełnić i dostarczyć do ...... a Pomocy Społecznej. ...... Szczegółowe informacje zwiera Program (do pobrania) http://www. ...... awni. ...... a ...... a ...... a-wytchnieniowa---edycja-2022-1634045282. ......   Druki do pobrania: http://www. ...... awni. ...... ad/Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045342. ...... awni. ...... ad/Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346. ...
 • Dobry Start "300+"
  ... Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniu 24. ...... w siedzibie OPS pracownik ZUS będzie udzielał pomocy w wypełnieniu wniosków na ...... adczenie Dobry Start 300 dla ucznia. ...... Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z darmowej porady. ...... WaŻNE Osoba składająca wniosek musi posiadać konto bankowe. ...
 • Narodowy Spis Powszechny- informacje
  ... Informacja Gminy Baborów dla osób które dotychczas nie spisały się ...... amodzielnie przez Internet lub telefon ...... a infolinii spisowej. ...... aborow. ...... a ...... aj-sie-rachmistrza. ...
 • KOMUNIKAT
  ... świadczenie dobry stary "300+" będzie realizowane i wypłacane przez Zaad Ubezpieczeń ...... Wnioski będzie można składać wyłącznie przez bankowość elektroniczną, za ...... Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny. ...... aza-wiedzy/program-dobry-start ...
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021
  ...   Gmina Baborów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – ...... a 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, ...... acy i Polityki Społecznej, który finansowany ...... ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. ...... Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym ...... aką opiekę w formie świadczenia usługi opieki ...... Realizacja Programu: osoby zakwalifikowane do Programu z terenu Gminy Baborów będą ...... ać ze wsparcia w formie: pobytu dziennego, ...... w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. ...... Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności. ...... Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ...... ami równoważnymi. ...... Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych ...... łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, ...... awienie kondycji zdrowotnej, która w  ...... z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. ...... Przyznana usługa jest nieodpłatna. ...... Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: ...... opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ...... awie z dnia 12 marca 2004 r. ...... usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych ...... w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej. ...... Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej ...... niezbędnych dokumentów, które stanowią załącznik do Programu. ...... Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć: orzeczenie o stopniu ...... awności lub równoważnego; klauzulę ...... acyjną o przetwarzaniu danych osobowych; ...... „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – ...... ali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, ...... arz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta ...... pielęgniarka. ...... Powyższe dokumenty należy złożyć w dowolny sposób: ...... w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów; wysłać poczta tradycyjną na adres : Ośrodek Pomocy ...... w Baborowie, ul. ...... atuszowa 35, 48-120 Baborów; wysłać ...... aila na adres: ops@baborow. ...... Pozostałe informacje: Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy ...... w Baborowie. ...... Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na ...... alizację zadania w ramach resortowego Programu ...... a Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka ...... a” – edycja 2021 w wysokości 9. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 9. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2021 roku. ...... W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem ...... arty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny ...... pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie  tel. ...... 77/ 4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7. ...... Więcej informacji na stronie: https://www. ...... a-wytchnieniowa---edycja-2021   ...
 • Mobilny Punkt Spisowy 10 czerwca 2021
  ... 1 kwietnia 2021 r. ...... trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań ...... W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz trwającą epidemią COVID-19, Urząd ...... atystyczny w Opolu wraz z samorządem Gminy ...... aborów podjął decyzję o utworzeniu ...... w którym mieszkańcy będą mogli wypełnić ustawowy obowiązek. ...... W punkcie tym będzie można dokonać spisu u dyżurujących tam pracowników Urzędu ...... atystycznego w Opolu. ...... Punt Mobilny w Rakowie (Świetlica Wiejska) czynny będzie dnia 10 czerwca w ...... ach 10:00 - 13:00 Zapraszamy mieszkańców ...... akowa i okolicznych miejscowości do ...... ania spisu. ...
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 4 czerwca 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • INFORMACJA
 • KOMUNIKAT
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie w związku z bieżącą sytuacją ...... anitarno-epidemiologiczną w kraju zostaje ...... amknięty dla petentów. ...... W sprawach wyjątkowo ważnych prosi się o kontakt telefoniczny celem ...... alenia sposobu załatwienia danej sprawy na nr ...... : 77/4036936 Prosimy o przesyłanie wniosków , podań drogą meilową na adres : ...... aborow. ...... przez portal E-Puap lub pocztą na adres : ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów wraz z podaniem numeru telefonu do kontaktu. ...... Wnioski można również wrzucać do skrzyni przed drzwiami OPS. ...... Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można składać za pomocą portalu ...... atia. ...... PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, listownie za ...... Poczty Polskiej jak również wrzucając wypełnony wniosek do skrzynki podawczej ...... przed drzwiami OPS. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 02 kwietnia 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Deklaracja dostępności
  ... aracja Dostępności   ...... awni W związku z art. ...... 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ...... o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi ...... ami ( Dz. ...... 1062 ), każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji ...... i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i ...... ały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą ...... koordynatora do spraw dostępności. ......   Deklaracja dostępności Ośrodek Pomocy Społecznej w ...... aborowie zobowiązuje się zapewnić dostępność ...... strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. ...... o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. ...... Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip : ...... Strona internetowa pod adresami: http://ops. ...... aborow. ...... Strona internetowa BIP pod adresem: http://www. ...... aborow. ......   Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: ...... Data publikacji strony internetowej BIP : 28. ...... Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej : 16. ...... Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej BIP : 16. ......   Status pod względem zgodności z ustawą Strona ...... a jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 ...... a 2019 r. ...... o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z ...... poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki ...... mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak ...... (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą ...... nieprawidłowo opisane. ......   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej ...... adczenie sporządzono dnia: 01. ......  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot ......   Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością ...... internetowej prosimy o kontakt. ...... Kontaktować się można dzwoniąc na numery telefonów 77 403 69 36, za ...... e-mail: ops@baborow. ......   Informacje na temat procedury Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem ...... apewnienia dostępności cyfrowej strony ...... lub jakiegoś ich elementu. ...... Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, ...... a przykład przez odczytanie niedostępnego ...... Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę ...... lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. ...... Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą ...... alternatywnego sposobu dostępu, powinna także ...... dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ...... Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 ...... od dnia wystąpienia z żądaniem. ...... Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot ...... niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, ...... czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. ...... Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest ...... podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. ...... W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ...... ania zapewnienia dostępności lub ...... alternatywnego sposobu dostępu do informacji, ...... żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej ...... Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć ...... do Rzecznika Praw Obywatelskich www. ......  Dostępność architektoniczna Ośrodek Pomocy Społecznej, mieści się w ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów. ...... Do budynku prowadzi jedno wejście. ...... Wejścia do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo utrudnienia – ...... Budynek nie posiada toalety dla klientów. ...... W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w ...... powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. ...... Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim ...... Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. ...... Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem ...... W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnej. ......   W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) dostęp do ...... a Pomocy Społecznej w Baborowie jest ...... aniczony. ...... Interesanci przyjmowani są w korytarzu ośrodka. ...... Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną 77 403 69 36 lub za ...... adresu e-mail: ops@baborow. ...... Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. ...... po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz mieć ...... ałożoną maseczkę ochronną. ...
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  ... aM OPERaCYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWa   ...... a/podprogram-2020   ...
 • Świadczenie wychowawcze "500+"

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  f  chroniona  ok  s  firm  str  a  katalog  bip
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
16
października
sobota
Kliknij na wybraną datę